top of page

Podmínky spolupráce a obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. ledna 2020

Osobní trenér, kondiční specialista a poradce pro výživu: Jakub Brendl, DiS.

Štikov 123, Nová Paka 50901, IČO: 01746227
www.jakubbrendl.com, brendl.jakub@email.cz, +420 606 254 824

1. Základní ustanovení a vymezení smluvních stran

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky"), které jsou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., stanovují práva a povinnosti v souvislosti s poskytováním služeb v rámci webu www.jakubbrendl.com

 2. Majitelem a provozovatelem webu www.jakubbrendl.com je Jakub Brendl (dále jen "Poskytovatel"), sídlem Štikov 123, 50901, Nová Paka, IČ: 01746227. Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: MÚ města Nová Paka.

 3. Zákazníkem je fyzická nebo právnická osoba, která projevila zájem a uskutečnila objednávku v rámci poskytovaných služeb Poskytovatele přímou domluvou nebo nepřímo - elektronicky prostřednictvím webových stránek www.jakubbrendl.com pomocí kontaktního formuláře, telefonicky či jinou formou s Poskytovatelem.

 4. Službami (dále jen "Služby") se rozumí služba formou cvičení pod dohledem poskytovatele, poradenství ve výživě, pohybová diagnostika a tělesná analýza pomocí diagnostického přístroje InBody a poskytování masérských a relaxačních služeb. Poskytovatel se nepovažuje za lékaře. Je vzdělaným odborníkem přes pohybové a tělovýchovné aktivity (dále jen ”Cvičení”), v masérství a relaxačních procedurách (dále jen "Terapie"), a ve výživovém poradenství (dále jen "Poradenství"). Cvičení, terapie a poradenství pod dohledem Poskytovatele probíhá na vlastní odpovědnost Zákazníka. Poskytovatel pouze doporučuje skrze nejlepší vědomí a svědomí. Poskytovatel nenese odpovědnost vzhledem k žádné osobě ani bytosti, a to vzhledem k jakékoliv ztrátě, ujmě či zranění, způsobeným nebo údajně způsobeným přímo nebo nepřímo poskytovanými službami.

 5. Tyto obchodní podmínky jsou platné tehdy, pokud nebyly mezi Zákazníkem a Poskytovatelem dohodnuty jiné podmínky.

2. Smluvní vztah

 1. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

 2. Smluvní vztah mezi Zákazníkem a Poskytovatelem vzniká uskutečněním objednávky služby Zákazníkem a jejím přijetím Poskytovatelem. Smluvní vztah znamená, že Poskytovatel je povinen poskytovat Zákazníkovi jím objednané služby a Zákazník je povinen uhradit jejich cenu.

 3. Poskytovatel není povinen přijmout objednávku Zákazníka, pokud:

  • Zákazník již dříve neplnil své povinnosti při poskytování služeb,

  • Poskytovatel má z informací a chování Zákazníka pochybnosti, zda rozumí, co je předmětem poskytovaných služeb,

  • Poskytovatel má pochybnosti, zda má Zákazník opravdový zájem o čerpání služeb.

 4. V případě, že je Zákazník nezletilý, je Poskytovatel oprávněn požadovat písemný souhlas zákonného zástupce Zákazníka s poskytováním služeb.

 5. Zákazník si je vědom, že služby poradenství ve výživě a cvičení pod vedením Poskytovatele nejsou zdravotními službami (zdravotní péčí) ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, ani specifickými zdravotními službami ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud zdravotní stav Zákazníka vyžaduje zvláštní výživový a pohybový režim, je povinen se poradit o čerpání služeb se svým ošetřujícím lékařem a je povinen o těchto skutečnostech informovat Poskytovatele.

3. Průběh poskytování služeb

 1. Poskytovatel poskytuje Zákazníkovi služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem blíže specifikovaným níže.

 2. Zákazník se zavazuje seriózně a férově spolupracovat s Poskytovatelem především na úrovni pravdivého předávání informací o jeho stravování, pohybové aktivitě a změnách, které na základě poskytnutého poradenství a cvičení probíhají. V opačném případě poskytované služby nemohou přinést očekávaný výsledek.

 3. I přesto, že Poskytovatel poskytne služby, které jsou v souladu s vědeckými poznatky, není možné zaručit, že bude přesně dosaženo požadovaného výsledku. To závisí na celé řadě faktorů, které nejsou a ani nemohou být pod plnou kontrolou Poskytovatele (například vliv prostředí, zdravotní stav, ochota a vůle zákazníka dodržovat veškerá doporučení poradců a fitness trenérů aj.). Řádným dodržováním rad Poskytovatele se ale podstatně zvýší pravděpodobnost dosažení očekávaného výsledku.

 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku. V případě, že Zákazník zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).

 5. Zákazník má povinnost dodržovat, ctít a řídit se souborem Pravidel a zásad.

 6. Dojde-li k událostem, které nelze v době uzavírání kupní smlouvy předvídat a které způsobí Poskytovateli překážku v plnění jeho smluvních povinností, je Poskytovatel oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala.

3.1 Služby osobního fitness trenéra a skupinového instruktora:

 1. Poskytovatel poskytuje trenérské, instruktorské a pohybově diagnostické služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

 2. Délka individuální lekce v rámci spolupráce je zpravidla 60 minut, pokud není domluveno jinak. Délka skupinové lekce je zpravidla v rozmezí 60 až 75 minut, pokud není domluveno jinak. Délka jednorázové individuální lekce se může lišit, pokud není domluveno jinak, tak obvykle 75 až 90 minut dle požadavků a cíle zákazníka.

 3. Předplacená částka za lekce cvičení  (dále jen "Permanentky") je nevratná (viz. vyjímky v sekci “reklamace a stížnosti)”. Platnost permanentky je stanovena na základě aktuálního ceníku. Permanentka je aktivní od data uskutečnění prvního vstupu na lekci, pokud není domluveno jinak.

 4. Zákazník si vybírá mezi individuální nebo skupinovou spoluprací a dle vlastních požadavků a cílů volí délku platnosti permanentky a možné individuální docházky nebo počet jednotlivých vstupů na skupinové lekce.

 5. Skupinové lekce probíhají od 5 přihlášených zákazníků. Pokud jsou 2 hodiny před začátkem lekce příhlašeni zákazníci 4 (čtyři) nebo méně, tak se ze Skupinové lekce automaticky stává Semi-privátní lekce. Každý ze zákazníků, který provedl svou Rezervaci obdrží informaci o změně stavu, průběhu a podmínek lekce telefonicky nebo emailem s možností svou Rezervaci potvrdit nebo bezplatně zrušit.

 6. Permanentku nelze nijak kombinovat ani využít na ostatní služby, ani nelze zahrnout vstupné do fitness centra v případě individuální spolupráce (permanentka na skupinové lekce zahrnuje vstup do fitness centra vždy).

 7. Permanentka je nepřenosná na jiné osoby. Vyjímku tvoří nepředvídatelné události, které způsobí změnu zdravotního stavu Zákazníka podloženou lékařskou zprávou, a které způsobí Zákazníkovi překážku v plnění objednaných služeb.

 8. Domluvená lekce je pro Zákazníka i Poskytovatele závazná.

 9. Pokud se Zákazník nedostaví na lekci cvičení nebo lekci nepřevede na jiný termín alespoň 12 hodin před zahájením, považuje se tato lekce za vyčerpanou. Pokud je Zákazník přihlášen na lekci, které se nezúčastní bez nebo s pozdní omluvou, bude po něm požadována refundace v podobě poplatku ve výši ceny jedné lekce. V případě, že poplatek Zákazník neuhradí bude mu zablokována možnost přihlásit se na lekce.

 10. Poskytovatel si vyhrazuje právo zkrátit lekci v případě Zákazníkova pozdního příchodu na lekci o čas, o který se Zákazník opozdil.

 11. Pokud se Poskytovatel nemůže z jakéhokoliv důvodu domluvené lekce zúčastnit, je povinen Zákazníkovi tuto lekci nahradit v plném rozsahu v jiném domluveném termínu, zároveň je povinen svou nepřítomnost oznámit Zákazníkovi bez zbytečného prodlení.

 12. V případě neomluvené absence skupiny (dvou a více) Zákazníků na domluveném tréninku bude cena za lekci z předplacené částky odečtena. Pokud se nebude moci jeden ze Zákazníků dostavit (nemoc, nebo jiný vážný důvod), bude lekce přesunuta na jiný termín, aby se lekce mohla uskutečnit pro celou skupinu Zákazníků.  

 

3.2 Služby výživového poradce:

 1. Poskytovatel poskytuje služby týkající se nutričního poradenství, a to zejm.: osobní nutriční konzultace, měření a analýza tělesného složení diagnostickým přístrojem InBody 270, tvorba individuálního výživového plánu a to na základě akreditovaného kurzu s mezinárodní platností osvědčující odbornou způsobilost k vykonávané činnosti.

 2. Zákazník se zavazuje seriózně a férově spolupracovat s Poskytovatelem především na úrovni pravdivého předávání informací o svém stravování, pohybové aktivitě a změnách, které na základě poskytnutého poradenství probíhají. V opačném případě poskytované služby nemohou přinést očekávaný výsledek.

 3. Služby poskytovatele nejsou zdravotními službami (zdravotní péčí) ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., O zdravotních službách ani specifickými zdravotními službami ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., O specifických zdravotních službách. Vyžaduje-li zdravotní stav klienta specifický výživový režim nebo užívání speciální doplňkové výživy, je klient povinen se předem o čerpání služeb poskytovatele poradit s lékařem a o těchto skutečnostech poskytovatele informovat.

 4. Služby poskytovatele nenahrazují standardní lékařskou péči. Poskytovatel neodpovídá za jakékoli zdravotní komplikace a následky, které mohou být způsobené tím, že klient nevyhledal lékařskou péči v situaci, kdy to bylo vhodné, nutné nebo když mu to doporučil nutriční terapeut. Poskytovatel se také nezodpovídá za jakékoli újmy a následky způsobené tím, že klient nedodržoval pokyny lékařů, které se týkají nebo týkaly jeho zdravotního stavu.

 5. Pokud klient trpí potravinovou alergií, potravinovou intolerancí nebo jiným onemocněním ovlivňujícím výživový stav člověka, je povinen o tom předem informovat poskytovatele a pověřeného nutričního terapeuta. Při těchto onemocněních je klient rovněž povinen svůj stav a tato onemocnění vždy konzultovat se svým lékařem. Poskytovatel neodpovídá za jakékoli následky, pokud tak klient neučiní.

 6. Poskytovatel je povinen poskytovat zákazníkovi služby odborně a pečlivě.

 7. Domluvená schůzka je pro Zákazníka i Poskytovatele závazná.

 8. Zákazník má nárok na převedení schůzky na jiný dohodnutý termín maximálně 24 hodin předem. V opačném případě se bere schůzka za proběhlou bez možnosti náhrady.

 9. Poskytovatel si vyhrazuje právo zkrátit sjednanou schůzku v případě pozdního příchodu Zákazníka o čas, o který  se Zákazník opozdil.

 10. Je zakázáno kopírovat, rozšiřovat, zpřístupňovat třetím osobám nebo jakkoli komerčně využívat edukační materiály Poskytovatele určené pro Zákazníky výživového poradenství, ani jeho části bez souhlasu autora. Na všechny dokument a materiály se vztahuje autorské právo.

3.3 Služby rekondičního maséra:

 1. Poskytovatel poskytuje masérské služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

 2. Dohodnutý termín masáže je závazná objednávka.

 3. Pokud se z vážných důvodů nemůže Zákazník v dohodnutém termínu na masáž dostavit, informujte o tom předem Poskytovatele telefonicky nebo emailem, nejpozději však 24 hodin před zahájením masáže. Pozdější přeobjednání se považuje za absenci zákazníka a nelze tak garantovat dostupnost náhradních termínů.

 4. Dostaví-li se Zákazník se spozděním, bude masáž provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Příchod více jak 15 minut po domluveném termínu na masáž se považuje za absenci zákazníka.

 5. Masáž může být Poskytovatelem odmítnuta v těchto případech:
  a) Zákazník se dostaví na masáž se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
  b) Zákazník se dostaví na masáž v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
  c) Zákazník se dostaví na masáž se zdravotními problémy medicínského charakteru
  d) Zákazník se dostaví na masáž v nevyhovujícím hygienickém stavu
  e) Zákazník se během objednávání termínu masáže vyjadřuje nebo chová nepřístojným způsobem

 6. Masáž může být Poskytovatelem předčasně ukončena, pokud se:
  a) během masáže u Zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění
  b) během masáže u Zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek
  c) během masáže u Zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů
  d) během masáže bude Zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem

 

4. Cena služeb

 1. Za poskytování Služeb je Zákazník povinen uhradit cenu dle platného ceníku na webu www.jakubbrendl.com.

 2. Zákazník je povinen domluvenou službu uhradit v plné výši dle zvolené formy úhrady, každá domluvená služba musí být předem uhrazena, a to i v případě platby za každou službu zvlášť.

 3. Nejsou-li dohodnuty jiné lhůty splatnosti, je Zákazník povinen uhradit cenu objednaných Služeb před oficiálním začátkem platebními metodami akceptovanými Poskytovatelem (hotově, bank. převod na č.ú.: 2350073073/0800). Částka (Cena Služeb) musí být maximálně v den splatnosti (před začátkem první společné hodiny) připsána na bankovním účtu Poskytovatele nebo předána v hotovosti.

 4. Do ceny Služeb Poskytovatele nejsou zahrnuty vstupy či časové permanentky do fitness centra ve kterém probíhají poskytované služby v případě individuální lekce (skupinové lekce zahrnují vstup do fitness centra vždy). Pokud chce Zákazník v rámci individuální lekce zahrnout také vstup fitness centra, může tak učinit po domluvě s Poskytovatelem odečtem ceny jednorázového vstupu či permanentky (podmínkou je aktivní členství a účetní zůstatek). Poskytovatel není provozovatelem zařízení Modré centrum v Nové Pace ani Fitness Spektrum Vrchlabí.

 5. Pokud Zákazník telefonicky či e-mailem zruší svoji účast na sjednané lekci či nutriční konzultaci min. 24 hodin předem, není povinen tyto služby hradit. 

 6. Pokud Zákazník telefonicky či e-mailem zruší svoji účast na sjednané lekci či nutriční konzultaci méně než 24 hodin předem, je povinen uhradit 50 % z objednané služby.

 7. Pokud Zákazník telefonicky či e-mailem nezruší předem svoji účast na sjednané lekci či nutriční konzultaci, je povinen uhradit 100 % z objednané služby.

4.1 Zákaznícký účet (členství) a depozit:

 1. Principem zákaznického systému (dále jen "Členství") je vklad finanční hotovosti na členský účet Zákazníka, ze kterého je možné uskutečnit platby za služby Poskytovatele.

 2. Pro veškeré slevové programy, výhody a bonusy si zákazník musí zřídit členský účet na stránce www.jakubbrendl.com.

 3. Jako člen www.jakubbrendl.com má Zákazník povinnost dodržovat, ctít a řídit se souborem Pravidel a zásad.

 4. Členský účet si Zákazník zřídí online registrací na stránce www.jakubbrendl.com a potvrdí aktivačním emailem.

 5. Po založení členského účtu si Zákazník může vložit ke svému účtu pěněžitou částku (dále jen "Depozit") podle typu členství a aktuálního ceníku na www.jakubbrendl.com/cenik.

 6. Vklad na depozit se provádí úhradou v hotovosti nebo bank. převodem na č.ú.: 2350073073/0800.

 7. Depozit lze následně využívat k úhradě služeb poskytovaných Poskytovatelem a lze mezi sebou kombinovat individuální lekce, skupinové lekce, a ostatní služby (výživové poradenství, pohybová diagnostiku, analýza tělesného složení InBody, masáže, strečink, tréninkový a stravovací plán).

 8. Z depozitu může Zákazník také hradit svou útratu za služby, zboží nebo produkty v provozovně Poskytovatele (např.: vstup do fitness centra, potravinové doplňky a suplementy aj. co nabízí konkrétní fitness centrum).

 9. Podle výše vkladu na členský účet je Zákazníkovi přiřazen předem definovaný typ členství zahrnující slevy na služby Poskytovatele dle aktuálního ceníku.

 10. Přiřazení odpovídající depozitnímu typu Členství se řídí vždy dle výše posledního vkladu na členský účet a zbývající nevyčerpaná částka na členském účtu se řadí do dané slevové skupiny.

 11. Každý zákazník, který na svůj členský účet uloží alespoň 1x vklad do minimální výše nejnižšího typu Členství získává automaticky věrnostní slevu 5% na všechny poskytované služby Poskytovatelem do vyčerpání peněžité částky na členském účtě.

 12. Zákazník má přístup ke stavu svého členského účtu a o výši aktuálního depozitu se může informovat po příhlášení na svůj členský účet v záložce Členství nebo když osloví / kontaktuje Poskytovatele, který je povinen Zákazníkovi sdělit stav členského účtu.

 13. Poskytovatel zasílá s předstihem 7 dnů informační email o konci platnosti členství.

 14. Na vložený depozit se vztahuje sleva na služby Poskytovatele, kterou Zákazník může čerpat po určitou dobu platnosti podle výše složeného Depozitu, konkrétně do 2, 3 nebo 4 měsíců , počítáno od okamžiku vložení příslušného Depositu. Po uplynutí doby dle předchozí věty skončí platnost daného typu Členství vč dané výše slevy a Zákazník automaticky přechází do nižší slevové kategorie Členství. Platnost depozitu a daného typu Členství vč výše slevy je možno prodloužit vložením další finanční částky na členský účet. Celá zbývající výše depozitu bude přiřazena do typu členství a slevy dle výše vkladu.

 15. Zakoupený depozit není možné směnit zpět na pěněžní prostředky a jakkoli vracet, to platí také v případě zrušení členského účtu.

 16. Ve vyjímečných případech na základě písemné žádosti Zákazníka na email brendl.jakub@email.cz s odůvodněním a prokázáním vážného důvodu může být Depozit Zákazníkovi vrácen, výhradně pouze v hotovosti ve stanoveném termínu a současně vymazáním členského účtu.

4.2 Rezervace:

 1. Zákazník si může rezervovat služby Poskytovatele (dále jen "Rezervace") prostřednictvím internetových stránek www.jakubbrendl.com/rezervace bez nutnosti členského účtu. nebo přes svůj členský účet a to těmito způsoby:
  a) Žádostí o rezervaci, kdy Zákazník odešle vyplněný formulář se žádostí o dostupné termíny Poskytovatele
  b) Přímou rezervací s konkrétním termínem zvolené služby s možností platby zvolené aktivity hotově při její realizaci nebo online bank. převodem prostřednictvím platební brány PayPal.com.
  c) Telefonicky na čísle 606 254 824

 2. Rezervace se považuje za závaznou objednávku dané služby.

 3. Skupinová lekce se koná, je-li přihlášeno alespoň 5 Zákazníků. Pokud jsou 2 hodiny před začátkem lekce příhlašeni zákazníci 4 (čtyři) nebo méně, tak se ze Skupinové lekce automaticky stává Semi-privátní lekce. Každý ze zákazníků, který provedl svou Rezervaci obdrží informaci o změně stavu, průběhu a podmínek lekce telefonicky nebo emailem s možností svou Rezervaci potvrdit nebo bezplatně zrušit.

 4. Rezervaci na skupinové lekce je možno provést nejpoději 90 minut před jejím zahájením. Rezervace skupinové lekce  méně jak 90 minut je možná telefonicky pouze v případě, že se lekce koná (viz bod 3.).

 5. Rezervaci individuální nebo skupinové lekce, poradenství, pohybové diagnostiky, tělesné analýzy, masáže nebo terapie je možno bez sankce změnit nebo zrušit nejpozději 12 hodin před zahájením.

 6. Poskytovatel stanoví storno poplatky za jednotlivé služby individuálně. Pokud Zákazník zruší svou rezervaci individuální nebo skupinové lekce, poradenství, pohybové diagnostiky, tělesné analýzy, masáže nebo terapie:
  a) Více než 12 hodin před zahájením dané aktivity, není Zákazníkovi účtován žádný storno poplatek;
  b) 12 hodin a méně před zahájením dané aktivity, bude Zákazníkovi účtován storno poplatek ve výši 100% ceny rezervované služby!

5. Reklamace a stížnosti

 1. Vůči Poskytovateli, který Zákazníkovi poskytuje služby, je Zákazník oprávněn uplatňovat výhrady, stížnosti a reklamace v souvislosti s poskytováním služeb (dále jen „Reklamace“). Reklamace se mohou týkat obsahu služeb, způsobu jejich poskytování i postupu Poskytovatele.

 2. Reklamaci lze řešit písemnou formou reklamačního protokolu. Protokol se zasílá na adresu Jakub Brendl, Štikov 123, Nová Paka 509 01.

 3. Reklamace bude Poskytovatelem vyřízena do 14 (čtrnácti) dnů, ve zvláště složitých případech do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění, pokud se Zákazník a Poskytovatel písemně nedohodnou jinak.

 4. Poskytovatel provede příslušná šetření, na jejichž základě vyhodnotí reklamaci jako oprávněnou nebo neoprávněnou. Pokud Poskytovatel vyhodnotí reklamaci jako oprávněnou, provede na svůj vrub úkony, kterými odstraní nežádoucí stav a poskytne objednateli náhradu. Náhradou se rozumí zejména nové poskytnutí původně nesprávných služeb nebo sleva z poskytovaných služeb. Pokud Poskytovatel vyhodnotí reklamaci jako neoprávněnou, bez odkladu o tom Zákazníka informuje.

 5. Zákazník bere na vědomí, že dle Nového občanského zákoníku č.89/2012 Sb., §1837 písm. j, d), nelze odstoupit od smlouvy. Výjimku tvoří pouze závažné zdravotní problémy (viz. bod 5.1. 2. – neplatí pro službu “tréninkový plán na míru”).

 6. Vrácení peněz za nevyužité Služby je možné v případě závažných zdravotních důvodů, které musíte doložit lékařskou zprávou. Tato zpráva musí dokazovat, že zdravotní stav Zákazníka nedovoluje nahradit si společná cvičení v některých z následujících měsíců.  Pokud nemoc či jiné zdravotní obtíže TRVALE znemožňují pokračovat ve cvičebním programu, budou z celkové předplacené částky odečteny absolvované lekce + 50% srážka ze zbývající částky ve prospěch Poskytovatele.

6. Ochrana osobních údajů a mlčenlivost

 1. Uskutečněním objednávky služeb uděluje Zákazník Poskytovateli souhlas se zpracováváním jeho osobních údajů v souvislosti s poskytováním služeb. Za účelem vedení evidence zákazníků je Poskytovatel oprávněn zpracovávat jméno a příjmení Zákazníka, dále jeho věk, adresu bydliště, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Za účelem vstupní diagnostiky v podobě konzultace, bioimpedančního měření a dalších služeb, které si Zákazník objednal, je Poskytovatel oprávněn zpracovávat údaje o zdravotním stavu Zákazníka a fyziologii, které Zákazník Poskytovateli sdělí nebo které Poskytovatel zjistí vyšetřením.

 2. Zákazník bere na vědomí, že poskytování veškerých osobních údajů je dobrovolné, avšak nezbytné pro řádné poskytování služeb.

 3. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se při poskytování služby dozvěděl, jejichž sdělení třetím osobám by Zákazníkovi mohlo způsobit škodu. Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, pokud Poskytovatel využije osobní údaje Zákazníka ke splnění zákonné povinnosti (např. podání svědecké výpovědi) nebo za účelem prosazení svých práv, které vůči Zákazníkovi má, postupem stanoveným zákonem. Poskytovatel je oprávněn sdělit osobní údaje Zákazníka v nezbytném rozsahu zpracovateli, svým zaměstnancům a právním, daňovým a obdobným poradcům, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti nejméně v rozsahu stanoveném těmito obchodními podmínkami.

 4. Jestliže Zákazník zjistí nebo se domnívá, že Poskytovatel nebo následný zpracovatel provádí zpracování osobních údajů Zákazníka, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může Zákazník:
  a) požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
  b) požadovat, aby Poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
  Bude-li tato žádost shledána oprávněnou, odstraní Poskytovatel nebo zpracovatel neprodleně nežádoucí stav. Nevyhoví-li Poskytovatel nebo zpracovatel této žádosti, má Zákazník právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud Zákazníkovi vznikla v důsledku zpracování osobních údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona (§ 13 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u Poskytovatele nebo zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.

 5. Uskutečněním objednávky Služeb vyslovuje Zákazník souhlas se zasíláním informačních e-mailů a tiskovin v souvislosti s předmětem služeb (novinky, zvýhodněné nabídky, pozvánky atd.) na elektronickou, případně poštovní adresu, kterou Poskytovateli poskytl, a to po dobu uchování osobních údajů Zákazníka. Zákazník je oprávněn souhlas se zasíláním informačních e-mailů a tiskovin kdykoli odvolat písemným sdělením Poskytovateli nebo jiným způsobem stanoveným zákonem.

 6. Shromažďované údaje jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Údaje jsou zabezpečené proti manipulaci, ztrátě, zničení či zásahu nepovolaných osob.

 7. Poskytovatel je zaregistrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako shromažďovatel dat.

 8. Pro usnadnění Vaší orientace a pohybu na webu Poskytovatele jsou ukládány soubory cookies ve Vašem prohlížeči.

 9. V případě navštívení webu Poskytovatele se zaznamenává standardním způsobem IP adresa, přidělená vaším poskytovatelem, www stránku, z které nás navštívíte, jednotlivé navštívené stránky webu Poskytovatele a datum a délku Vaší návštěvy.

 10. Více informací o podmínkách zpracování osobních údajů najdete ZDE.

7. Společná a závěrečná ustanovení

 1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, užije se ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 2. Zákazník je odpovědný za jakoukoliv činnost, která bude považována za protiprávní zásah do autorského práva, dle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném a účinném znění.

 3. Vztahy a případné spory, které vzniknou budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Případné spory vzniklé mezi Poskytovatelem a Zákazníkem budou přednostně řešeny vzájemnou dohodou či jinou mimosoudní cestou (Česká obchodní inspekce).

 4. Poskytovatel se v případě dotazu ze strany Zákazníka zavazuje poskytnout bezodkladně veškeré potřebné informace týkající se poskytovaných služeb a těchto obchodních podmínek Zákazníkovi poskytnout.

 5. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí objednávky služeb uzavřené mezi Zákazníkem a Poskytovatelem. Práva a povinnosti vyplývající z těchto obchodních podmínek jsou součástí smluvního vztahu Zákazníka s Poskytovatelem.

 6. Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoli změnit, a to zveřejněním změn nebo nového znění na www.jakubbrendl.com.

 7. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich vyhotovení uvedeným níže.

V Nové Pace dne 1. 7. 2021

Jakub Brendl, DiS.

bottom of page